Naši studenti

Medicínská informatika se specializuje na aplikaci informačních technologií do lékařských a dalších biomedicínských oborů. Nabízí jedinečnou kombinaci teoretických i praktických znalostí informatiky, matematiky a lékařské problematiky tak, aby absolventi, díky svým schopnostem analytického přístupu a řešení úloh v oblasti telemedicíny a e-health, mohli získat vysoce honorovanou práci v medicínském průmyslu, farmaceutických společnostech, zdravotnických zařízení a výzkumných centrech, ve které se budou podílet na využití informačních technologií pro personalizovanou prediktivní zdravotní péči, která v dlouhodobějším horizontu povede k lepšímu zdraví občanů.

Studium na naší katedře vychází z mezinárodních doporučení IEEE/ACM Computing Curricula, IMIA –International Medical Informatics Association a EFMI – European Federation of Medical Informatics, které se týkají vzdělávání v medicínské informatice, a je zajišťován mj. v rámci spolupráce FAV ZČU Plzeň s FN Plzeň na základě Letter of Intent a spolupráce FAV ZČU Plzeň s Univerzitním medicínským centrem LF UK v Plzni a Biomedicínským centrem na základě Deklarace vzájemné spolupráce v oblasti výzkumu, vývoje a vzdělávání, a v rámci spolupráce se Zdravotnickým holdingem Plzeňského kraje, a.s. ZHPK. V současné době je studium dostupné ve dvou jazycích (čeština a angličtina) a několika formách.

Studium v angličtině

Informace o studiu v angličtině naleznete na anglické verzi této stránky.

Studium v češtině

Navazující magisterský obor Medicínská informatika magisterského studijního programu Inženýrská informatika je určen těm, kteří se chtějí naučit vytvářet nejen běžný software, např. aplikace pro evidenci a správu zakázek, ale také software, který může zlepšit životní styl pacientů trpících nejrůznějšími onemocněními, nebo dokonce lidské životy zachránit. Obor je otevřen bakalářům oborů informatika, výpočetní technika a informační systémy a jim příbuzných, přičemž většina absolventů prvních dvou oborů si najde pravděpodobně zalíbení v oborové specializaci Analytik a vývojář pro klinickou praxi, zatímco absolventi oboru informační systémy se pravděpodobně zaměří na specializaci Projektant a správce medicínských informačních systémů. Podrobné informace lze nalézt na stránkách katedry a fakulty.

Doktorské studium (Informatika a výpočetní technika) vede k získání výzkumné kvalifikace. Uchazeč se hlásí na konkrétní rámcové téma disertační práce vypsané školitelem. Seznam témat a školitelů je dostupný na webu fakulty. Uchazeči o studiu medicínské informatiky je doporučeno, aby v dostatečném předstihu kontaktoval školitele s expertní znalostí v oblasti, která ho (uchazeče) zajímá a probral s ním (resp. s ní) možná témata, protože oficiální seznam rámcových témat může být neúplný a/nebo rámcové téma může příliš široké na to, aby si uchazeč dokázal pod tím něco rozumného představit.

Co se od vás během studia bude očekávat?

Klíčovým předpokladem pro úspěšné studium je ochota poctivě pracovat a nad věcmi přemýšlet: nestačí jen kreslit UML diagramy a výsledná řešení skládat z již hotových částí, ale je nutné navrhovat a realizovat vlastní algoritmy, mnohdy využívající poznatky z matematiky a statistiky, a tyto algoritmy na základě vámi provedených experimentů optimálně konfigurovat tak, aby výsledné řešení poskytovalo použitelné výsledky, např. dokáže diagnostikovat nádorové onemocnění v 95% případů.

S čím se během studia můžete setkat?

Během studia se seznámíte s odbornými tématy medicínské informatiky, které jsou na katedře řešeny, a to nejen teoreticky, ale také prakticky v rámci samostatných prací, oborového projektu a diplomové práce. Jedná se především o tato odborná témata:

Jak se můžete uplatnit během studia?

Studenti se mohou již v průběhu studia podílet na řešení výzkumných projektů a být za to rovněž finančně ohodnoceni.

Jak se uplatíte po dokončení studia?

Budete se moci uplatnit v široké škále biomedicínských oborů od informatika v oblasti speciálních klinických oborů a aplikací až po architekta a správce rozsáhlých medicínských informačních systémů, takže naleznete své uplatnění nejen v nemocničních organizacích, ale také ve firmách a organizacích specializovaných na vývoj nebo využívání medicínských softwarových produktů (např. Stapro, Národní referenční centrum). Vedle ryze technického uplatnění se absolventům oboru otevírají možnosti podílet se na vývoji nových technologií ve výzkumných centrech ať již v ČR nebo zahraničí. Protože dosáhnete plnohodnotného vzdělání v oboru Informatika, najdete také standardní uplatnění absolventa IT v široké škále firem a organizací, v nichž jsou vyvíjeny nebo využívány softwarové systémy.